Disclaimer

Omdat de gemeente Vorselaar veel belang hecht aan uw privacy, hanteren wij het onderstaande privacybeleid dat van toepassing is op de website van de gemeente Vorselaar.

PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan het gemeentebestuur Vorselaar houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gemeente Vorselaar verbindt er zich toe de wetgeving tot de bescherming van de persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommissie.be .

Toelating voor verwerking: Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u de gemeente Vorselaar uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken. Gegevens die de gemeente Vorselaar ontvangt via een meldingskaart, mail of invulformulier worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor marketingdoeleinden aangewend.

Recht op inzage en correctie: U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen.

De gemeente Vorselaar treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Informatie opzoeken

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Google Analytics

De gemeente Vorselaar maakt op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aanmeldt voor onze Info Flash, dan wordt uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief in de distributielijst bewaard. Het staat u vrij voor aanmelding een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief . Onderaan elke editie staat vermeld hoe u zich dient af te melden. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u, bij uitzondering, na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de distributielijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vorselaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien de privacyverklaring op een non-triviale wijze wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website van de dienst en van de contactinformatie die u eventueel heeft opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.