Corona faq

Algemene vragen

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs

 • 0800 14 689 voor vragen over gezondheid en openbare orde
 • 0800 12 033 voor vragen over bedrijven

Veelgestelde vragen

Op vraag van de federale crisiscel vervangen we onze pagina 'Veelgestelde vragen' met de pagina veelgestelde vragen op de federale corona-website. Daar vindt u altijd de meest recente info.

Check https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Specifieke vragen voor Vorselaar

  Is de sporthal open?

  Nee, de sporthal is voorlopig gesloten.

  Is het lokaal dienstencentrum Sprankel! open?

  Nee, de Sprankel! (en activiteiten) blijft sowieso gesloten t.e.m. 7 juni (onder voorbehoud).

  Is het buurthuis open?

  Nee, het buurthuis is voorlopig gesloten.

  Is het gemeentehuis open?

  Vanaf 11 mei start de dienstverlening in het gemeentehuis terug op. De balies worden bovendien voorzien van plexiglas schermen. Let op: we werken enkel op afspraak! We proberen zo veel mogelijk telefonisch, via mail of digitaal af te handelen. Maak zeker ook gebruik van ons e-loket.

  Is de bibliotheek open?

  De bibliotheek is gesloten, maar de afhaalbib is wel geopend!

  • Hoe ga je te werk?

  • Raadpleeg de catalogus op vorselaar.bibliotheek.be en maak je keuze.
   Controleer via ‘Waar staat het’ of je gekozen item aanwezig is.
   Stuur ons een mailtje via bibliotheek@vorselaar.be of telefoneer via 014 50 71 82.
   Vermeld de titel en de auteur van de items die je wil ontlenen (maximum 8 stuks per lid).
   Vermeld ook de naam van de lidkaart waarop je materiaal wil reserveren.
   De bibmedewerkers maken met jou een afspraak om je gereserveerde materiaal te komen ophalen in de bibliotheek.
   We behandelen de aanvragen in chronologische volgorde.
   Laat de materialen door slechts één persoon (geen kinderen) afhalen via de inkom van de bib.
   Uitgeleende materialen hou je bij tot de bibliotheek weer opengaat. Het kan dat je daardoor meer dan 8 materialen hebt uitgeleend, maar geen zorgen, de uitleentermijn wordt automatisch verlengd tot drie weken nadat de bibliotheek weer opent!
   We hebben de uitleentermijn van de eerder geleende materialen verlengd en er volgen intussen geen nieuwe boetes.

  Is het containerpark open?

  Het containerpark was gesloten t.e.m. 6 april. Vanaf 7 april opnieuw open onder strikte voorwaarden en enkel wanneer het echt dringend is!

  • De afhaalophaling blijft wel gewoon doorgaan!

  Is de sociale kruidenier open?

  Ja, de sociale kruidenier is open.

  Zijn de scholen open?

  Ja, de scholen zijn open, maar de lessen worden geschorst. Er is wel opvang voorzien.

  Kan mijn evenement doorgaan?

  Nee, alle evenementen zowel indoor als outdoor worden geschrapt (onder voorbehoud). Alle massa-evenementen en festivals worden niet toegestaan tot en met 31 augustus.

  Ministerieel Besluit (13/3 avond)

  FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
  13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
  Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11;
  Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 182;
  Gelet op artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
  Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 13 maart 2020;
  Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
  Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
  Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10 en 12 maart 2020;
  Overwegende het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 en inzonderheid het artikel 11.2;
  Overwegende artikel 26 van de Grondwet;
  Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
  Overwegende de afkondiging van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020;
  Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
  Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen dat werd gedetecteerd;
  Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België;
  Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
  Overwegende het gevaar in verband met dat virus, in het bijzonder voor kwetsbare personen, en de lange incubatietijd ervan;
  Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
  Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
  Overwegende de adviezen van 10 en 12 maart 2020 van de Risk Assessment Group en van de Risk Management Group, die de maatregelen, die zijn geformuleerd in dit besluit, aanbevelen;
  Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en dus moeten worden beperkt;
  Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van de voorgestelde maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid;
  Overwegende dat de maatregelen er eveneens voor kunnen zorgen dat de gezondheidszorg de nodige tijd heeft om zich voor te bereiden, en dat de onderzoekers meer tijd hebben om een efficiënte behandeling en vaccins te ontwikkelen;
  Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het grondgebied van het gehele land; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren,

  Besluit :
  Artikel 1. § 1. Worden verboden tot en met 3 april 2020:
  a) de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
  b) de schooluitstappen van meer dan één dag en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
  c) de activiteiten van de erediensten.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1, worden activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies toegestaan.
  Art. 2. § 1. Worden gesloten tot en met 3 april 2020 de inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1 mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.
  § 3. Levering aan huis en drive-in zijn toegestaan.
  Art. 3. § 1. Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020, alle commerciële centra en winkels die niet voor de voeding bestemde producten verkopen.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1, mogen apotheken open blijven gedurende de week en het weekend.
  § 3. Voedingswinkels mogen open blijven gedurende de week en het weekend.
  Art. 4. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst tot en met 3 april 2020.

  Art. 5. De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast met de controle op de uitvoering van dit besluit.
  Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 13 maart 2020.
  P. DE CREM