Aanpassingen mobiliteitsstudie Middenkempen

Als pilootgemeente in het programma “Verkeersveilige gemeente” besloot het bestuur te investeren in duurzame infrastructuur om sluip- en snel verkeer tegen te gaan, te handhaven en te evalueren. Een basis daarvoor was de mobiliteitsstudie Middenkempen. Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad het eindrapport en de actietabel van die studie unaniem goedgekeurd. Op 27 november 2019 werd er een aparte themabijeenkomst georganiseerd voor leden van de gemeenteraad en het mobiliteitsoverleg/politie/mobiliteitscommissie van Vorselaar. In de gemeenteraad op 30 juni 2020 werd het ANPR-plan (Automatic Number Plate Recognition) van de politiezone Neteland unaniem goedgekeurd: een slimme en permanente manier van bewaken van het snelheidsregime én de controle op/naleving van plaatselijk en toegelaten zwaar verkeer. Ook dat maakt deel uit van het totaalproject.

Extra info via de volgende links:

Het ANPR-plan omvat de plaatsing van vijf camera’s met automatische nummerplaatherkenning waarin deze techniek gebruikmaakt van optische herkenning om kentekenplaten te kunnen lezen op voertuigen. Deze beslissing is ook een gevolg van de mobiliteitsstudie Middenkempen (opgezet door de Provincie Antwerpen op vraag van alle gemeenten van de Middenkempen en ook unaniem goedgekeurd). Vorselaar wil daarin, samen met de buurgemeenten én regio Neteland, onverantwoord rijgedrag, verboden zwaar verkeer alsook doorgaand verkeer ontmoedigen, sensibiliseren én ook handhaven. In Info Vorselaar (zomer) publiceerden we er reeds een beleidsartikel over. Ook in Info Vorselaar (eind december) publiceerden we een uitgebreid artikel in Info Vorselaar.

> Op volgende trajecten zal er cameracontrole ingevoerd worden:

 • Moleneinde – Heirbaan (Vorselaar) – Pulsebaan (Wechelderzande): met camera op kruispunt Moleneinde/Molenbaan, aan Heirbaan (brug) én aan kruispunt Pulsebaan/Diamantstraat en Moereind (over de brug E34 richting Wechelderzande).
 • Vispluk – Heirbaan (Vorselaar) – Pulsebaan (Wechelderzande): met camera op Vispluk (ter hoogte van kruispunt), aan Heirbaan (brug) én kruispunt Pulsebaan/Diamantstraat (Wechelderzande).
 • Molenbaan (ter hoogte van begin bewoning) – via Heirbaan (Grobbendonk) richting Warme Handstraat (Grobbendonk/Pulle). Voor fietsers is er nu een apart fietspad via de Zuiderbaan.
 • Heiken ter hoogte van ijspiste Sport Vlaanderen: om zo de no-passzone ter hoogte van manege Soetemans op Heiken te bestendigen én ook het verkeer naar Hidrodoe te monitoren.
 • Ten oosten staat er al een camera op Berkelheide (grens met Lille) en eentje op de Poederleeseweg (grens met Poederlee). Op die gewestweg komt er nog een extra op grondgebied van Vorselaar.

De bedoeling van zo’n camera’s is om de rust en verkeersveiligheid in die zones terug te brengen: minder verkeer, minder snel verkeer en meer ruimte voor fietsgebruik, wat in coronatijden toch -terecht overigens- aan aandacht won. Anderzijds hebben de camera’s ook een meerwaarde om criminaliteit en inbraken in te dijken (en waar nodig ook op te lossen nadien).

Oorspronkelijk was in het voorstel van de studie, door de provincie én door de aangestelde studiebureaus Vectris en Stramien voorgesteld om een echte knip te maken op bijvoorbeeld de doorsteken naar Heirbaan/Autosnelweg E34 (bv. brug richting Wechelderzande). Na breed overleg en een aparte themazitting met de leden van het mobiliteitsoverleg en de gemeenteraad, én ook in overleg met het bestuur van Lille, Zandhoven, Grobbendonk en Herentals (en de respectievelijke politiezones) werd echter beslist om daar niet zo ver in te gaan. We zoeken hierin een evenwicht om enerzijds fundamenteel en structureel iets te doen aan een meer verkeersveilige woonomgeving met minder sluipverkeer … maar we denken ook aan het comfort van jou als bewoner en bijvoorbeeld landbouwers, die toch ook moeten kunnen doorsteken. De enige knip die dient te gebeuren, is gelegen op de Reebergen in Zandhoven. Er is een regeling voor o.a. plaatselijke landbouwvoertuigen, hulpdiensten en plaatselijke bewoners. Aanvragen daartoe dienen te gebeuren via https://www.zandhoven.be/wonen-en-werken/mobiliteit/reebergenlaan-wordt-autoluw/#myForm1

Hetzelfde geldt voor Heiken waar rekening wordt gehouden met alle bewoners/houders van een vergunning om de no-pass-zone te passeren. Die worden integraal overgenomen in het nieuwe handhavingsinstrument met een camera. Specifiek voor Molenbaan is de controle op snelheid en het verbod op (doorgaand) zwaar verkeer van en naar Grobbendonk prioritair. De camera’s en de trajectcontrole maken dat ook sluitend waardoor elke overtreding ook zal worden geverbaliseerd. Er verandert dus niets aan de mobiliteitssituatie zelf maar de handhaving op het storende sluip- en té snel verkeer zal enorm toenemen waardoor er echt een gedragsverandering kan plaatsvinden.

In het kader van de camera’s op het traject Moleneinde-Heirbaan/E34 (ten noorden van Vorselaar) wordt er wel een knip gemaakt middenin Molenhei/Putakkerstraat, op het einde van Putakkerstraat (kruispunt met Klissenhoek) en middenin Klissenhoek (kruispunt met Niemandshoek). Daardoor worden die drie straten louter bestemmingsverkeer en passeert daar geen doorgaand verkeer meer. Tot slot wordt ook de doorgang richting Pulderbos/Zandhoven geknipt. Daar is dus geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Op die manier is de trajectcontrole in de hele zone tussen Vispluk/Moleneinde en Heirbaan (brug richting Wechelderzande) ook volledig sluitend. Het weggetje langs de autostrade is absoluut niet geschikt daarvoor. Het is een (uit de hand gelopen) gewoonte om langs daar door te steken. Er gebeurden al heel veel ongevallen in die zone en voor fietsers is het ook erg onveilig.

Heel wat partners en buurgemeenten participeren dus mee aan deze ingrepen:

 • Politiezone Neteland die het dossier van de camera’s beheert en ook de opvolging doet;
 • Gemeente Zandhoven sluit mee de doorgang langs Rommelzwaan (omdat daar veel sluikverkeer zat dat via Vorselaar-Noord een sluikroute nam);
 • Gemeente Lille (die mee de trajectcontrole en camerabewaking op hun grondgebied doortrekken);
 • Gemeente Grobbendonk (die de snelheid en verbod op zwaar vervoer aan Molenbaan mee afdekt via camera’s);
 • Stad Herentals die het plaatselijk verkeer op Heiken mee afdekt via camera’s.

> De investeringen zullen gebeuren met behulp van een raamcontract dat we als politiezone Neteland kunnen gebruiken. De camera’s zijn deels al geplaatst en zullen grotendeels al in januari in werking zijn!

De aanpassingen aan de straten (knips aan weggetje naast E34 richting Pulderbos en de knips in Putakkerstraat/Molenhei/Klissenhoek) werden medio december 2020 doorgevoerd door onze technische dienst. Ze zullen definitief in werking treden vanaf 15 januari 2021. De no-pass-zone op Heiken richting Herentals en de 50 km/u + verbod op zwaar vervoer tussen Grobbendonk & Vorselaar waren al van toepassing en worden na plaatsing van de camera ook 24/24 en 7/7 gecontroleerd.

Deze inspanningen kosten veel centen en vragen ook wel terug een aanpassing van de bewoners … maar er komt daarmee wel rust, leefkwaliteit, trager verkeer en verkeersveiligheid in de plaats! Vele Vorselarenaren, buurtbewoners uit de hele regio waren vragende partij om sluikverkeer en zwaar vervoer in de dorpskernen te weren. Dat vraagt aanpassingen maar die zijn gestoeld op een duidelijke en gedragen visie die door de gemeenten, provincie, mobiliteitsdeskundigen & politie is uitgewerkt. Dit is bovendien ook een deel van een groot stappenplan waar op tal van vlakken de voordelen nog zullen blijken: minder extern verkeer door Vorselaar, minder snel verkeer, weren van al het zwaar vervoer tussen E34 en E313, 24/24 controle, meer veiligheid/minder ongevallen in de noordelijke zone van Vorselaar, meer fietsveiligheid, meer rust en leefbaarheid, veiligere kruispunten (bv. Klissenhoek, Putakkerstraat), meer en beter openbaar vervoer, ...

Bedankt voor jullie medewerking.

  --> Het is dus wel van belang om de volledige situatie in ogenschouw te nemen. Tien belangrijke elementen om het debat in zijn geheel te kaderen:

  1. Er is wel degelijk een probleem

  Al jaren krijgen we meldingen van buurtbewoners dat er te veel en te snel verkeer op de route is van Goorbergenlaan over Moleneinde, Groenstraat, Zegbroek, Heirbaan naar Rommelzwaan-Papendijk-Pulsebaan-Moereind. Een meting met het verkeersanalysetoestel van politie Neteland gaf aan dat er dagelijks tussen de 2050 en 2570 voertuigen passeren. Meer dan de helft van dat verkeer is externe mobiliteit die de weg louter als doorgaand/sluipverkeer gebruiken en nergens in die zone boven Molenbaan moeten zijn.

  SLUIPVERKEER

  Met sluipverkeer op deze route bedoelen we onder meer het zwaar vervoer dat vanuit E34 richting E313 of in de andere richting deze route gebruikt alsook het woon-werkverkeer dat via onaangepaste wegen gebruik maakt om door te steken naar buurgemeenten of de autostrade. Het gaat daarbij bv. ook om inwoners van Heist op den Berg, Nijlen, Grobbendonk, Herenthout die bv. richting Noorderkempen rijden of andersom.

  CORDONTELLING OP 10 LOCATIES

  Na eerdere metingen van politie Neteland en de studiebureaus hebben we samen met bewoners van Zegbroek/Klissenhoek/Heirbaan/enz. een uitgebreide “cordontelling” gedaan op 27 juni 2019. Een cordontelling houdt  een intensieve telling in van alle motorvoertuigen binnen een grote zone waarbij aan alle in- en uitgangen alle voertuigen worden geregistreerd aan de hand van de nummerplaat. De data werd verwerkt door de firma MINT en verkeersadviesbureau SUUNTA. Op slechts 5 uur tijd passeerden daar 855 voertuigen die op die route louter doorgaand verkeer blijken te zijn, bv. ook chauffeurs die vaak niet van Vorselaar zijn en de weg louter gebruiken om door te steken naar ergens anders! In Zandhoven werd dezelfde problematiek ervaren. Dat was trouwens de reden waarom daar ook al proefopstellingen zijn uitgeprobeerd de voorbije jaren.

  2. Een volledig mobiliteitsbeleid heeft meerdere aspecten

  MOBILITEIT IS COMPLEX

  Deze maatregel staat niet op zich, maar is een onderdeel van een hele reeks maatregelen om het verkeer in Vorselaar veiliger te maken. Verkeersveiligheid bewerkstelligen is altijd een combinatie van drie soorten maatregelen:
  - sensibiliseren van de mensen zodat ze zelf veiliger gaan rijden (campagnes, ...);
  - sanctioneren van overtreders van verkeersregels via handhaving (ANPR-camera's, boetes, ...) zodat onverantwoord gedrag gestraft wordt en overtreders worden geconfronteerd met hun rijgedrag en hopelijk tot bezinning komen;
  - ingrepen doen in de infrastructuur van de wegen (verkeersdrempels, wegversmallingen, afsluiten van wegen (doodlopend maken), smallere straten, …) zodat het verkeer automatisch moet vertragen of de meer aangepaste wegen volgt.

  STOP-principe

  Al een aantal jaren wordt overal in zo’n duurzaam mobiliteitsbeleid het STOP-principe gebruikt: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en pas op het einde komen personenwagens. We zullen met zijn allen onze gewoontes wat moeten aanpassen om samen tot een duurzamer vervoergedrag te komen. Dat STOP-principe wordt niet enkel door de gemeenten maar ook door de provincie gehanteerd (programma Verkeersveilige gemeente, waar Vorselaar als piloot aan meewerkt) en ook de Vlaamse overheid gebruikt dit consequent (zie Vlaams regeerakkoord).
   

  3. Verkeersbeleid kan je niet puur vanuit elk individu apart bekijken …

  ALGEMEEN BELANG

  Je kan dit niet allemaal vanuit je eigen specifieke situatie bekijken, we moeten ook het algemeen belang en het geheel zien. Iedereen wil meer verkeersveiligheid, meer aandacht voor zwakke weggebruikers en wil dat er iets wordt gedaan aan verkeersongevallen. Mobiliteit veranderen is altijd aanpassen maar dat gebeurt wel altijd op basis van duurzame keuzes: de modal shift (dus een verandering in de keuze van het vervoermiddel), meer fietsverkeer, minder snel verkeer, minder ongevallen, meer verkeersveiligheid, …

  Over dat algemene belang wordt al tientallen jaren gediscussieerd en nooit kwam er een oplossing. Daarom hebben de gemeenteraden een aantal jaren geleden unaniem een studie gevraagd, die zij nadien ook unaniem hebben goedgekeurd. Iedereen besefte dat er iets grondig moest veranderen.

  4. Verkeersbeleid kan je niet puur vanuit één gemeente bekijken …

  MOBILITEIT STOPT NIET AAN DE GEMEENTEGRENZEN

  Als we verkeersmodellen gebruiken om verkeer in kaart te brengen, moeten we dat niet enkel voor onze gemeente doen. Daarom wordt zoiets solidair en op regionaal niveau bekeken.

  MOBILITEITSSTUDIE MIDDENKEMPEN

  Er is een brede studie aan voorafgegaan met 9 gemeenten[1], studiebureau, mobiliteitsexperten, de provincie en de verkeersdiensten van drie politiezones. Alle raden en ook de provincieraad hebben deze studie goedgekeurd (https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/mobiliteitsplanning/mobiliteitsstudies/middenkempen.html). De volledige gemeenteraad Vorselaar heeft de studie én de daarin voorgestelde acties (waaronder de knips) unaniem goedgekeurd op 5 maart 2018.

  MINDER KNIPS DAN OORSPRONKELIJK VOORSTEL

  In de studie waren ook richting Wechelderzande en Lille knips voorzien maar daar was het uiteindelijk wel mogelijk om via een ANPR-camerasysteem te werken.  Ook het probleem dat het sluipverkeer bij file op de E34 doorsteekt van de afrit van de snelweg in Lille naar de oprit van Zoersel wordt hierdoor opgelost.

  Er komt dus slechts één knip naar de buurgemeenten, op grondgebied van Zandhoven. Dat zijn er dus twee minder dan voorgesteld in de studie. Op de wegen rondom werden en worden uiteraard ook maatregelen getroffen: er is gezorgd voor extra fietsverbindingen (bv. aanleg Zuiderbaan tussen Grobbendonk & Vorselaar), er worden op die wegen camera’s geplaatst om het verkeer ook daar te monitoren en trager verkeer af te dwingen en zwaar verkeer uit die straten te weren , … Ook in Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Lille en Zandhoven worden trouwens camera’s geplaatst, knips uitgevoerd, snelheidsbeperkingen afgedwongen en de beperking op zwaar verkeer gehandhaafd.

  5. Weggetje is niet aangelegd voor deze functie en is daarvoor ook niet geschikt …

  JAAGPAD/VENTWEG

  Het baantje naast E34 (Reebergen) is oorspronkelijk aangelegd voor landbouwers en fietsers en nooit bedoeld voor doorgaand autoverkeer. Door toename van het aantal auto’s en de komst van de GPS werd de weg steeds meer ontdekt, met als neveneffect dat de fietsers in de verdrukking zijn gekomen en ook Zegbroek en Vispluk veel meer gebruikt werden. Daarnaast wordt op deze ventweg door heel wat mensen onverantwoord hard gereden en waren fietsers daar al meermaals het slachtoffer van.

  6. Deel van een ruimer geheel, zowel in Vorselaar als in de regio

  DEEL VAN EEN RUIMER GEHEEL (IN VORSELAAR)

  Door deze ingrepen wordt de omgeving Vorselaar Noord (Putakkerstraat, Klissenhoek, Niemandshoek, Groenstraat, Zegbroek, Heirbaan, Strateneinde, Dageraad, Bosweg, Maashoek, Pallaaraard, Vroegeinde) veel rustiger. Die mensen waren al lang vragende partij. De voorbije jaren gebeurden daar 61 ongevallen  met heel wat menselijk leed tot gevolg!

  DEEL VAN EEN RUIMER GEHEEL (IN DE REGIO)

  Dit is geen verhaal van alleen een knip of een weg afsluiten maar over het weren van zwaar en sluipverkeer, meer verkeersveiligheid en leefbaarheid, meer oog voor zwakke weggebruikers, enz. Deze ingreep gaat gepaard met nog heel wat andere aanpassingen. Het is een samenhangend geheel van tientallen maatregelen bv. extra openbaar vervoer (nieuwe en extra bussen 427, 152, 213, Lier, Turnhout, Herentals en Antwerpen) en aanpak zwaar verkeer, extern verkeer, sluipverkeer en doorsteek E34-E313.

  Alles is dus in zijn perspectief en in het geheel bekijken. Deze aanpassingen hangen samen met een 40-tal ingrepen die de komende maanden overal in de regio worden doorgevoerd. Daarover is 7 jaar overlegd met drie politiezones, 9 gemeenten en de provincie. Aangezien het geheel van het sluipverkeer (uit andere gemeenten, die Vorselaar louter als doorsteek gebruiken) hier zeker mee zal afnemen, zal er niet alleen in Vorselaar Noord veel minder verkeer zijn, maar zullen ook heel wat chauffeurs helemaal niet meer door Vorselaar rijden, maar de gewestwegen gebruiken. Ook de overlast van de Vorselaarse chauffeurs die het niet nauw nemen met de snelheid zal fel verminderen want die krijgen de dag nadien meteen post in de bus (boete).

  7. Veel ongevallen in de zone, zowel in Vorselaar als Zandhoven …

  ONGEVALLENCIJFERS

  Net omdat het baantje niet bedoeld is en niet geschikt is als doorgangsweg én er veel sluipverkeer kwam, gebeurden er veel ongevallen. De weg is amper 3m breed. Er zijn al diverse aanrijdingen gebeurd. Enkel op de Reebergen zelf (op grondgebied Zandhoven) zijn er de voorbije jaren 9 ongevallen (waarvan 6 met gewonden) gebeurd. Langs de kant van Vorselaar hebben we 61 ongevallen, waarvan een meerderheid met gewonden, geregistreerd in onze databank. Dat zijn hallucinante cijfers. En dan moeten we de moed hebben om in te grijpen: niet met een verkeersbord of een sensibiliseringsactie, maar structureel.

  >> VORSELAAR ROMMELZWAAN/HEIRBAAN

  JAARTAL

  ONGEVALLEN IN VORSELAAR-NOORD

  ONGEVALLEN AAN HEIRBAAN - ROMMELZWAAN ZELF

  GEWONDEN HEIRBAAN/ ROMMELZWAAN

  2019

  8 ongevallen

  5 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 2 maart en 7 april 2019 gewonden

  2018

  7 ongevallen

  3 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 10 februari en 13 augustus gewonden

  2017

  11 ongevallen

  6 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 11 oktober, 27 oktober, 3 juli, 30 april, 12 december 2017 gewonden

  2016

  9 ongevallen

  2 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 22 juni en 25 september 2016 gewonden

  2015

  5 ongevallen

  3 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 19 mei 2015 gewonden

  2014

  19 ongevallen

  8 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 27 november, 23 februari, 26 november, 10 mei, 15 mei en 7 oktober 2014 gewonden

  2013

  10 ongevallen

  8 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 7 november, 8 juli en 31 augustus 2013 gewonden

  2012

  8 ongevallen

  2 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 11 mei en 28 augustus 2012 gewonden

  2011

  14 ongevallen

  4 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 6 maart, 21 april en 29 januari 2011 gewonden

  2010

  11 ongevallen

  4 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 30 januari, 2 februari, 19 september en 6 december 2010 gewonden

  2009

  7 ongevallen

  3 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 25 april en 22 februari 2009 gewonden

  2008

  8 ongevallen

  2 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 24 oktober 21 september en 16 december 2008 gewonden

  2007

  7 ongevallen

  2 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 16 april en 23 augustus 2007 met gewonden

  2006

  8 ongevallen

  5 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 9 augustus en 30 mei, 10 maart en 30 januari 2006 met gewonden

  2005

  5 ongevallen

  2 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 21 januari en 21 april 2005 met gewonden

  2004

  3 ongevallen

  2 ongevallen aan Heirbaan/Rommelzwaan

  bv. 22 maart 2004 met gewonden

   

  >> ZANDHOVEN REEBERGEN (tot 2018)

  DATUM

  FEIT

  PLAATS

  17/11/2018

  Verkeersongeval met gewonden

  Reebergenlaan, Zandhoven

  15/09/2018

  Verkeersongeval met stoffelijke schade

  Reebergenlaan, Zandhoven

  22/06/2018

  Verkeersongeval met gewonden

  Reebergenlaan, Zandhoven

  09/12/2016

  Verkeersongeval met gewonden

  Reebergenlaan, Zandhoven

  07/12/2014

  Verkeersongeval met stoffelijke schade

  Reebergenlaan, Zandhoven

  30/08/2014

  Verkeersongeval met gewonden

  Reebergenlaan, Zandhoven

  24/04/2013

  Verkeersongeval met stoffelijke schade

  Reebergenlaan, Zandhoven

  12/07/2012

  Verkeersongeval met gewonden

  Reebergenlaan, Zandhoven

  05/12/2011

  Verkeersongeval met gewonden

  Reebergenlaan, Zandhoven

  > Er werden snelheidsmetingen via het verkeersanalysetoestel tot 116 km/u geregistreerd op Reebergen!

  8. Niet pas iets doen als het te laat is

  BELEID MAKEN

  Er werd jarenlang gewerkt aan een studie door deskundigen en er werden veel scenario’s tegen mekaar afgewogen. Daarna is het aan het beleid om keuzes te maken en duurzaam en structureel in te grijpen, want verkeersborden en sensibiliseringsacties volstaan niet om gedragsverandering af te dwingen.

  OVER DE MOLENBAAN

  Er wordt geargumenteerd dat “iedereen” via de Molenbaan zal rijden. Uit het verkeersmodel dat de provincie en het studiebureau gebruiken, blijkt dat dat niet het geval zal zijn. We zullen de auto’s uit andere gemeenten die Vorselaar louter als doorgangsgemeente namen van deze route door Vorselaar weghouden. Zij zijn de hoofdgebruikers van die sluiproutes door onze gemeente. Deze chauffeurs gaan naar Noorderkempen moeten rijden via de gewestwegen (bv. N153, N14, …), die daar ook voor dienen en daarvoor zijn uitgerust.

  Enkel mensen van Vorselaar (-Noord) zelf zullen meer gebruik maken van de Molenbaan. Zij zullen niet langs verschillende dorpskernen rijden. Wie richting Antwerpen moet, rijdt eigenlijk het snelste via Viersel. Wie  toch langs Pulle/Pulderbos rijdt, komt dan niet door de centra maar gebruikt de verzamelweg in Pulle die daarvoor uitgerust is. Daar is door de provincie of het gewest geïnvesteerd in aparte fietspaden, wat de verkeersveiligheid daar waarborgt, veeleer dan op de landbouwwegen ten noorden van onze gemeente.

  Ook voor die Molenbaan is er trouwens extra aandacht:

  • We voerden er 50km/u in.
  • We voerden een verbod op zwaar vervoer in.
  • We legden een wegversmalling en verkeerskussen aan bij het begin van de bewoning.
  • Het voorbije jaar werd een verhard en verlicht fietspad aangelegd parallel aan de Molenbaan (= Zuiderbaan) samen met de gemeente Grobbendonk.
  • Nu wordt nog extra geïnvesteerd in camera’s die de controle op zwaar vervoer én op snelheid enorm zullen verbeteren. Veel wagens zullen daar altijd zijn (dat is bij andere doorgangswegen in Vorselaar, zoals de Lepelstraat en de Riemenstraat nog veel meer het geval), maar de huidige overlast komt voor een groot deel  van zwaar vervoer en te snel verkeer. Die beide elementen worden nu aangepakt: 24 per dag en 7 dagen per week zal daar de snelheid en het verbod op zwaar vervoer worden gecontroleerd. Er gaat dus geen zwaar verkeer meer komen en dat zal voor de inwoners daar een opvallende verbetering betekenen.

  9. Ook elders was er in eerste instantie weerstand tegen aanpassingen mobiliteit

  Ook bij een vroegere verkeersingreep nl. het Heiken (sluipverkeer naar Herentals ontmoedigen) was er eerst veel kritiek en hadden sommige grote vragen, maar iedereen ziet ondertussen wel dat dit de veiligheid van de schoolgaande fietsers en fietstoeristen fel heeft verbeterd.

  Een kleine verandering eind 2013 op het kruispunt Groenstraat/Niemandshoek/Pallaaraard heeft ervoor gezorgd dat er op één van de punten met meeste ongevallen in Vorselaar (2005, 2008 (2x), 2009, 2011 (3x), 2012 (2x), 2013) sindsdien geen enkel ongeval meer genoteerd wordt. Structurele aanpassingen kunnen dus voor meer veiligheid en erg positieve gevolgen zorgen.

  Hetzelfde gebeurt nu ook met het kruispunt aan Niemandshoek/Klissenhoek. Daar komt ook een knip zodat de mensen van Klissenhoek, Putakkerstraat enkel maar plaatselijk verkeer kennen. Dat zorgt voor rust, leefbaarheid maar ook minder ongevallen. Op dat kruispunt (aan de elektriciteitscabine) gebeurden zware ongevallen in 2010, 2014 (2x), 2015, 2018 en 2019, telkens met (zwaar)gewonden. Structureel ingrijpen zorgt zeker voor aanpassing, maar soms redt het ook mensenlevens.

  10. Alle begrip dat aanpassen niet evident is en dat het wennen zal zijn. 

  WENNEN

  Dergelijke ingrepen vragen gewenning en zullen altijd voor weerstand zorgen, maar er is vooral vraag naar duurzame en structurele ingrepen die effectief iets veranderen. Met een verkeersbord of een sensibiliseringsactie verander je spijtig genoeg geen mentaliteit. We kiezen hier voor meer veiligheid en dan wordt er soms aan comfort ingeboet. Dat is ongemakkelijk maar het algemeen belang (veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, sluikverkeer, zwaar verkeer) wint erbij.

  ANDERE ROUTES NIET ZO VER ALS GEDACHT

  De andere routes zijn ook niet zo erg als wordt voorgesteld. De politie heeft alle routes naar Antwerpen, Turnhout, Zoersel, enz. berekend. Dat de weg over Rommelzwaan als de handigste of snelste wordt beschouwd, is vooral vanuit een sterke en onbedoelde gewoontevorming: die straat is immers nooit met die bedoeling aangelegd (en zelfs expliciet enkel voor landbouwvoertuigen bedoeld).

  Nu voelen velen vooral de negatieve elementen aan. Dat begrijpen we ook … maar de positieve gevolgen moeten en zullen nog tot uiting komen. Als we dit tijd geven, maken wij ons als gemeente sterk dat zal blijken dat die positieve effecten opwegen tegen het ongemak:

  1) door de lange trajectcontroles komt er minder extern verkeer dat Vorselaar louter als doorsteek gebruikt;
  2) geen zwaar vervoer meer dat langs daar doorsteekt (cf. laatste meting 147 camions per dag);
  3) het verkeer dat passeert, kan niet anders dan veel trager rijden (trajectcontrole op 50 km/u);
  4) het wordt veiliger voor fietsers en schoolgaande leerlingen;
  5) minder of geen ongevallen meer op die gevaarlijke kruispunten op Klissenhoek, Groenstraat en Putakkerstraat/Molenhei (want daar zijn ook knips om de trajectcontrole sluitend te maken; anders kunnen automobilisten opnieuw een sluipweg zoeken);
  6) de rust en leefbaarheid zal in het hele noordelijke gebied van Vorselaar enorm verbeteren.

  De verbindingen met autosnelwegen (bv. via Viersel/Massenhoven, Grobbendonk, Herentals, Lille/Wechelderzande en zelfs ook Zoersel, via Pulle) lopen trouwens over beter uitgeruste wegen, vaak N-wegen en wegen met een gescheiden fietspad. Deze wegen zijn in de wegencategorisering ook zo aangeduid en bedoeld als zogenaamde verzamelwegen en doorgangswegen. De alternatieven om naar de autosnelweg te rijden zijn niet langer of trager. In de richting van Antwerpen kan men rijden via oprit Grobbendonk of oprit Viersel/Massenhoven (E313) of Oelegem (E34). Onze politie heeft zo’n 10 trajecten berekend. Geen enkel van die trajecten geven een groot verschil. Het is vooral een gewoonte om langs de Reebergen te rijden. Richting Turnhout blijft de oprit Wechelderzande wel bereikbaar.

  Tot slot

  De gemeenten en ook Vorselaar zelf zijn bij deze beslissing niet over een nacht ijs gegaan: de resultaten van de mobiliteitsstudie zijn al geruime tijd bekend en in 2018 unaniem goedgekeurd. We moeten nu ook loyaal en consequent zijn in de afspraken met de provincie en de 9 gemeenten. In de Info Vorselaar werd in juli 2020 op een volledige pagina al meer uitleg gegeven (zie www.vorselaar.be). Daarin werden onder meer de camera’s al aangekondigd. In een uitgebreid artikel in de Info Vorselaar van woensdag 23/12 worden alle maatregelen nog eens op een rijtje gezet. Deze webpagina waarin het geheel al een tijdje staat uitgelegd was daarvoor opgezet en staat al online vanaf 1 december: www.vorselaar.be/mobiliteitsstudie.

  Alle voorstellen tot verbetering zijn altijd welkom, maar mobiliteit is complex en niet langs één maar langs vele zijden te bekijken. Mobiliteit aanpassen wekt altijd veel weerstand, maar gebeurt met een reden en blijkt achteraf toch een fameuze verbetering. Wij zijn ervan overtuigd dat dit hier zeker het geval zal zijn.

  >> ENKELE TRAJECTEN DIE WE VOOR BEWONERS AL HEBBEN NAGEREKEND:

  Strateneinde, Vorselaar – Antwerpen

  • Via E34 Rommelzwaan    31,7 km   –   33 min.
  • Via E34 Lille                     38,7 km   –   35 min.
  • Via E34 Oelegem             30,8 km   –   42 min.
  • Via E313 Grobbendonk    37,2 km   –   42 min.
  • Via E313 Viersel               32,5 km   –   40 min.

  Markt, Vorselaar – Antwerpen

  • Via E34 Rommelzwaan    34,7 km   –   40 min.
  • Via E34 Oelegem             31,1 km   –   36 min.
  • Via E313 Grobbendonk    33,9 km   –   34 min.
  • Via E313 Viersel               31,1 km   –   35 min.

  Vispluk – Antwerpen

  • Via Rommelzwaan E34 Zoersel = 32,3 km
  • Via Grobbendonk E313 = 32,1 km
  • Via Oelegem E34 = 32,5 km

  Vispluk – Brecht

  • Via N153 = 21,2km
  • Via Rommelzwaan = 20,2km
  • Via Halle = 22,3 km

  Groenstraat – Brecht

  • Via N153 = 21,8 km
  • Via Rommelzwaan = 22,0 km

  Molenbaan / Zanzibar – oprit E34 Zoersel

  • Via Rommelzwaan = 11 minuten
  • Via Pulle = 13 minuten
  • Via E34 Lille = 14 minuten

  Molenbaan / Zanzibar GO! Atheneum, Herentalsebaan, Malle

  • Via N153 = 13 minuten
  • Via Heirbaan = 13 minuten

  Molenbaan / Zanzibar richting Immaculata, Hoogstraatsebaan, Malle

  • Via N153 = 13,8 km
  • Via Rommelzwaan = 14,9 km

  Molenbaan / Zanzibar richting Sint-Jan Berghmans college Kasterleebaan, Malle

  • Via N153 = 21,2km
  • Via Rommelzwaan = 20,2km
  • Via Halle = 22,3 km

  Molenbaan / Zanzibar richting Antwerpen (bv. parking E34 Ranst/Wommelgem)
  (WAZE, maandagmorgen 21/12/2020)

  • Via Rommelzwaan E34 Zoersel = 20 minuten / 21,7 km
  • Via Viersel E313 = 22 minuten / 22,9 km
  • Via Grobbendonk E313 = 22 minuten / 18,8 km
    

  [1] Kasterlee, Lille, Ranst, Zandhoven, Olen, Grobbendonk, Geel, Herentals en Vorselaar